A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Felvétel az első évfolyamra

Iskolánkban az emelt óraszámú ének-zenei osztályokba történő jelentkezéskor a tanulók számára zenei meghallgatást tartunk. A testnevelési osztályokba történő jelentkezéskor lehetőség szerint a Honvéd SE edzői tartanak alkalmassági felmérést.

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének feltételei

 • Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
 • Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
 • Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek lakcímkártyáját, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást, szükség esetén szakértői bizottság véleményét.
 • Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben teljesítjük.
 • Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint- az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának szabályait a házirend tartalmazza.
 • A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni a tanuló anyakönyvi kivonatát, a szülő személyi igazolványát, az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
 • Az iskolaválasztás elősegítésére, az iskola munkájának megismerésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk a szülők számára:
  • iskolai bemutatkozó lapok eljuttatása az óvodákba
  • Nyitott kapu rendezvény
  • Ovi-suli foglalkozások
  • nyílt nap
  • óvodai csoportok fogadása
  • az iskolai művészeti csoportok bemutatkozása az óvodákban
 • Az iskolába lépéskor minden szülő választhat, hogy gyermekét melyik osztályba kívánja beíratni.
 • Az emelt óraszámú ének-zene osztályba hallás, ritmusérzék felmérése után nyernek felvételt a tanulók. Olyan tanuló is bekerülhet az osztályba, akinél lehetőséget látunk a fejlődésre.
 • Beiratkozáskor minden szülő írásban nyilatkozik arról, hogy vállalja - kéri - az emelt óraszámú oktatást és az ezzel járó többletórákat.
 • A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező új tanulónak, amennyiben az iskola helyi tantervétől eltérő ütemben, módon haladt, az iskola minden lehetőséget biztosít az eredményes felzárkózáshoz, továbbhaladáshoz.
 •  Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanuló felvételéről az intézmény igazgatója dönt az alábbiak alapján:
  • tanulmányi eredmény
  • magatartás és szorgalom érdemjegy
  • az érintett évfolyam tanulói létszáma
 • Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló kérelméről szóló döntés előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.