Tantárgyi minimum követelmények

Magyar nyelv és irodalom

1. osztály

 • Igyekezzen a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat helyesen hangsúlyozni, megfelelő hangerővel, tempóval kiejteni
 • Értse az egyszerű szóbeli közléseket, utasításokat
 • Igazodjon a kommunikációs helyzetekhez
 • Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazza őket a következő helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás
 • Tudjon értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben
 • Tudjon 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény és olvasmány alapján
 • Tudjon tájékozódni az első osztályos vonalrendszerben
 • Az írott kis- és nagybetűk, valamint a leggyakoribb írásjelek ismeretében tudjon olvashatóan (betűi és azok kapcsolása legyen felismerhető, a szabályoshoz közelítő), kevés hibával 6-7 szót vagy legfeljebb 6-7 szóból álló rövid mondatot lemásolni
 • Legyen képes tanítói segítséggel írásmunkáját esztétikusan elhelyezni és önellenőrzéssel javítani
 • Alkalmazza a mondatkezdő nagybetűket, a mondatvégi írásjelet, a szókezdő nagybetűt
 • Készségszinten jelölje az „ly”-t 15-20 szóban
 • Írásának terjedelme 4-6 sor
 • Teljesítményszintje érje el a 8-11 betű/perc sebességet
 • Legyen képes a kis és nagy nyomtatott betűk ismeretében előzetesen megbeszélt és gyakorolt rövid, egyszerű (3-4 mondatos) szöveget hangosan, kevés hibával felolvasni. Olvasás közben képezze helyesen a hangokat.
 • Tanítói segítséggel tudja javítani olvasási hibáit.                         
 • Tudjon némán 3-4 mondatból álló, ismert szavakat tartalmazó rövid szöveget olvasni
 • Tanuljon meg néhány verset, mondókát kívülről utánmondással
 • Tudjon felszabadultan, a szereppel azonosulva szerepeket megformálni
 • Tudjon az adott helyzetnek megfelelően viselkedni spontán és megrendezett szituációkban
 • Fegyelmezetten hallgassa végig mások beszédét és jelezze, ha mondanivalója van
 • Ismerje családi kapcsolatait, a családban elfoglalt helyét, kötelességeit
 • Legyen képes önállóan tájékozódni a saját tankönyveiben. Látogasson el az iskolai vagy a helyi könyvtárba. tanítójával, majd önállóan is
 • Tudjon helyesen viselkedni, ismerje meg a könyvtár használati szabályait.
 • Tudja használni a gyermeklexikont
 • Aktívan vegyen részt közös játékokban, szereplésekben

2. osztály

 • Értse meg az egyszerű szóbeli közléseket
 • Kérdésekre adjon értelmes, rövid válaszokat
 • Szokás szintjén alkalmazza a mindennapi kommunikáció alapformáit: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés
 • Folyamatos olvasásában törekedjen a pontosságra
 • Tudja elmondani az olvasmány tartalmát kérdések segítségével
 •  Használja az ábécé-t feladatmegoldáshoz
 •  Jelölje helyesen a hangok hosszúságát a begyakorolt szókészlet körében
 •  Írja biztosan helyesen a kiejtéssel megegyezően írt rövid szavakat
 •  Jelölje biztosan a j hangot kb.30 – a tanulók által gyakran használt – szóban
 •  Alkalmazza az elválasztás szabályait egyszerű szavak írásakor
 • Tudja, hogy a mondatot nagybetűvel kezdjük, alkalmazza a tanult mondatzáró írásjeleket
 • Tudjon egyszerű mondatokat, rövid szövegeket írni másolással, tartalmi és helyesírási előkészítés után tollbamondással és emlékezetből
 • Javítsa hibáit tanítói irányítással.

3. osztály

 • Képes az életkorának megfelelő témájú és színvonalú beszédfolyamatok közvetítésére
 •  Tudja a különféle mondatfajtákat helyes beszédlégzéssel felolvasni
 •  Versek, mesék felolvasása során törekedik a hallgatósággal való kapcsolattartásra
 •  Tud egyszerű szerkezetű meséket, elbeszéléseket reprodukálni
 •  Értelmezi a mindennapi kommunikáció szövegeit
 •  Képes a földolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések és válaszok megfogalmazására
 •  Fél oldal terjedelmű ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveg néma olvasása után bizonyítja az olvasott szövegek megértését egyszerűbb feladatok önálló elvégzésével
 •  Képes öt-tíz mondatos (kb. 1 oldal) elbeszélő fogalmazás írására ismert témáról
 •  A tanult fogalmazási ismereteket igyekszik felhasználni a szövegalkotó feladatok megoldás során
 •  Mondatai értelmesek, sorrendjük megfelel az események időrendjének
 •  A fogalmazás tartalmi egységeit bekezdéssel jelzi
 •  Fogalmazási hibáit tanítója útmutatásai alapján önállóan javítani tudja
 •  Tud egyéni tempóban rendezett külalakkal írásbeli munkát készíteni
 •  Írása lendületes, jól olvasható, füzetvezetése rendezett, munkái tiszták.
 •  Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat
 •  Készségszinten alkalmazza, hogy a mondatot nagybetűvel kezdi és a megfelelő írásjellel zárja
 •  Jelentés alapján felismeri és megállapítja, megnevezi a szavak szófaját a tanult szófajok körében.
 •  Helyesírási hibáit, a tanító jelzései, illetve önellenőrzés alapján felismeri, azokat javítja.
 •  Begyakorolt szókészletben helyesen jelöli a j hangot.
 •  Tudjon adatokat gyűjteni a könyvtárból.
 •  Tudja megnevezni az olvasottak alapján nemzeti múltunk nagy eseményeit.
 •  Vegyen részt az iskolai, nemzeti és egyházi ünnepeken
 •  Tudja a Szózat két versszakát fejből, tiszteletadással
 •  Vegyen részt a közös drámajátékokban, illetve a játékok készségfejlesztő gyakorlataiban
 •  Vegyen részt a történetek feldolgozásában, azok megjelenítésében

4. osztály

 • Tudjon az életkorának megfelelő témájú és színvonalú beszédfolyamatokat közvetíteni
 • Legyen képes folyamatos, érthető beszédre a mindennapi kommunikációban
 • használja a tanult udvarias nyelvi fordulatokat a mindennapi beszédhelyzetekben
 • Tudjon alkalmazkodni a kommunikációs szerepcseréhez
 • Mutasson elemi tájékozottságot legnagyobb költőink, íróink és műveik körében (szerző – mű címe – témája)
 •  Tudja a művek által keletkezett élményeit megfogalmazni
 •  Tudjon egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveget néma olvasás után megérteni
 •  Tuja az olvasottak megértése után a tartalmat értelmesen elmondani
 •  Tudja az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 1-2 mondatban önállóan megfogalmazni
 •  Bizonyítsa a szövegértés a lényeg kiemelésével és az ezt célzó feladatok megoldásával
 •  Legyen képes a tartalmilag tisztázott és megértett szöveg szöveghű felkészülés utáni olvasására
 •  Ismerje fel és fogalmazza meg népdalok üzeneteit
 •  Legyen képes mondanivalója értelmes megfogalmazására
 •  Ismerje a leírás és a jellemzés sajátosságait
 •  Vegyen részt csoportos történetalkotásban
 •  Tudjon adott témáról 6-10 értelmes, összefüggő mondatot írni olvasható formában, elfogadható helyesírással.
 •  Ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat
 •  Tudja a szavakat csoportosítani jelentésük szerint.
 •  Ismerje a tulajdonnevek tanult eseteinek helyesírását.
 •  Legyen képes a szótő és a toldalékok felismerésére.
 •  Tudjon pontosan keltezést írni.
 •  Legyen képes munkájának önkorrekciójára
 •  Tudjon az iskolai könyvtárban könyveket önállóan kikeresni
 •  Tudja a tankönyvek tartalomjegyzékét önállóan használni.
 •  Tudjon a történelmi időben tájékozódni
 •  Aktívan vegyen részt a ritmus-, mozgás-, és beszédgyakorlatokban, a csoportos, kiscsoportos játékokban csoportos munkaformákban

5. osztály

 • A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazása.
 • A hang, a szó, a szóelem megkülönböztetése. A szó szóelemeinek pontos felismerése: képző, jel, rag. Alapismeretek a hangok képzéséről és tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak felismerése és csoportosítása. Mássalhangzó törvények nevének ismerete és helyes leírása. Szólások és közmondások jelentésének értelmezése. Olvasott irodalmi művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése.
 • Tudjon megnevezni három mesetípust példákkal. Tudjon különbséget tenni népmese és műmese között, mese és monda között. Tudjon felsorolni néhány művet Petőfi Sándortól. Tudjon elkülöníteni szövegekben nagyobb szerkezeti egységeket. Tudja összefoglalni a János vitéz és A Pál utcai fiúk cselekményét, ismerje a főbb szereplőket, tudja jellemezni őket. Értelmesen és pontosan, tagoltan, megfelelő ritmusban olvasson fel ismerős szövegeket.

6. osztály

 • A beszédhelyzethez és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód  iskolai helyzetekben. A nyelvi és nem nyelvi jelek helyes használata az élőbeszédben.
 • Tudja szövegben a szavak szófaját felismerni, megnevezni, ismerje a szófajok jellemzőit, helyesírásukat. Ismerje az alapszófajokat: ige, főnév, melléknév, számnév, igenevek, névmások, határozószók. Tudja a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat és alkalmazásukat.
 • Tudjon verscímeket sorolni Arany Jánostól.  Tudja összefoglalni a Toldi tartalmát, elkészíteni a szerkezeti vázlatát, főbb szereplőket felsorolni és jellemezni. Megismerni az egyszerűbb költői alakzatokat: megszemélyesítést és hasonlatot. Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával.
 • Képes az Egri csillagok szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Megvilágítani a regény történelmi hátterét. Ismeri a líra, epika, epizód, regény, ballada, elbeszélő költemény fogalmát, saját szavaival képes ezek meghatározására.

7. osztály

 • Mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról  saját vélemény megfogalmazására képes, az érvelés és meggyőzés eszközeivel. Megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás.
 • Ismeri az egyszerű mondat részeit és szintagmáit. A mondatokat biztosan felismeri szerkezet, logikai minőség és beszédhelyzet szerint. A megfelelő mondatvégi írásjeleket alkalmazza. A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályokat alkalmazni tudja. Tudja a legalapvetőbb szószerkezeteket felismerni, fajtájukat megnevezni. / predikatív, tárgyas, határozós, jelzős/.Képes mondatok elemzésére, egyszerűbb szerkezeti rajz elkészítésére.
 • Képes A kőszívű ember fiai című regény szerkezeti elemeinek elkülönítésére, a fő- és mellékszereplők jellemzésére. Jellemek és érzelmek, gondolatok összefüggéseinek bemutatására. A történet alapján vázlat készítésére, hosszabb szóbeli előadásra a történelmi kor és a regény cselekményének összefüggéséről.
 • Képes meghatározni a következő fogalmakat: reformkor, romantika, rapszódia, hexameter, elégia. Képes Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany 1-2 versének értő elemzésére, ismeri ezen költők életének főbb eseményeit, ezeket vázlatba foglalni. Képes beszámolót, kiselőadást tartani elektronikus forrásból, kézikönyvekből.

8. osztály

 • A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható, esztétikus írás. A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különböző műfajú szövegek kifejező olvasása, elmondása.
 •  Tudja az összetett szó alfajtáit, helyesírásukat, nyelvhelyességi tudnivalóit. Példákat keresni szakszövegből és irodalmi szövegből. Szóképzés ismerete a leggyakoribb képzők segítségével.
 • Ismerje az összetett mondat fajtáit, képes legyen azok elemzésére alá- és mellérendelő összetett mondatokban. Egyszerűbb szerkezeti rajzok készítésére. Idézés, párbeszéd, központozás helyes alkalmazására. Mondattani  és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazására szóban és írásban.
 • A köznyelv, szaknyelv, társalgás és szleng szókészletében lévő eltérések felismerése, helyes használatukra.
 •  Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján. Ismeri a Nyugat első és második nemzedékének alkotóit, életüket vázlat segítségével bemutatni, versekről hosszabb elemzés készíteni.  Összefüggést találni a hasonló korszakban élt szerzők műveinek témájában, történelmi háttér ismerete az 1930-as, 40-es évek íróinál. Több mű értő szavalata, költői alakzatok biztos felismerése. A feldolgozott művekről

Matematika

1. osztály

 • tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni
 • legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben)
 • használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket;
 • tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; egyszerű állítások helyességét eldönteni;
 • legyen képes egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni;
 • egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatokat folytatni.
 • tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint;
 • biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben;
 • használja, értelmezze a relációs jeleket;
 • képezzen egyszerű szabály alapján növekvő és csökkenő számsorozatokat;
 • ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben;
 • ismerje fel a páros és páratlan számokat;
 • tudja a számok szomszédjait;
 • tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni;
 • legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában;
 • tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal, számokkal
 • legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával; (alatta, felette, mellette…)
 • ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört;
 • tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott egységekkel;
 • használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket;
 • tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot.

2. osztály

 • tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani; (100-as számkörben)
 • tudjon halmazokat képezni egyszerű tulajdonságok alapján;
 • ismerje fel kiválogatott elemek közös tulajdonságát;
 • legyen képes egyszerű összefüggések megfigyelésére;
 • tudja állítások igazságát eldönteni;
 • legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint;
 • segítséggel készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről;
 • ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét;
 • ismerjen fel és folytasson számsorozatokat egyszerű szabály alapján;
 • összetartozó elempárok keresése.
 • tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével;
 • ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben;
 • tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as számkörben;
 • találja meg a számok helyét a számegyenesen;
 • ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és hányados alakját;
 • tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben;
 • végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználattal 100-as számkörben;
 • ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet;
 • ismerje a maradékos osztást;
 • ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat;
 • tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat

3. osztály

 • Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.
 • Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.
 • Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.
 • Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.
 • Tudja értelmezni, eszközzel elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.
 • Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.
 • Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval)..
 • Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.
 • Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.
 • Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.
 • Tudjon előállítani síkidomokat tevékenységgel.
 • Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.
 • Tudjon megoldani egyszerű szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc).

4. osztály

 • tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;
 • tudja kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;
 • legyen képes összefüggések felismerésére;
 • tudja eldönteni állítások igazságtartamát, egyszerű igaz, hamis állításokat fogalmazni;
 • tudja megkeresni egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát;
 • ismerje és segítséggel alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát;
 • tudjon folytatni egyszerű számsorozatokat a felismert szabály alapján

5. évfolyam

 • A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása.
 • A tízes számrendszer biztos ismerete.
 • Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében.
 • Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek, (legfeljebb ezredeket tartalmazó) tizedes törtek összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
 • Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
 • Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
 • Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.
 • Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.
 • Felezőmerőleges szemléletes fogalma.
 • Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben.
 • Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.
 • Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
 • Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

6. évfolyam

 • Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.
 • Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma.
 • Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.
 • 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság.
 • A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel.
 • Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel.Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
 • A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
 • Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.
 • Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.
 • Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.
 • Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben.
 • A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása.
 • Konkrét feladatok kapcsán a biztos és lehetetlen események felismerése.
 • Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

7. évfolyam

 • Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése.
 • Egyszerű állítások igazságának eldöntése.
 • Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.
 • Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedes törtek körében egyszerű esetekben.
 • 10 pozitív egész kitevőjű hatványai.   10-nél nagyobb számok normálalakja.
 • Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban.    Egyszerű százalékszámítási feladatok.
 • Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése.
 • Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.
 • Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.
 • Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű estekben.
 • Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.
 • Szög(fok), hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom, idő mérése, a szabványos mértékegységeinek ismerete.
 • Háromszögek területének kiszámítása.
 • Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.   Szögfelező szerkesztése.
 • Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.
 • Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.
 • Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése.
 • A gyakoriság fogalma.
 • Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.

  8. évfolyam

 • Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.
 • Szövegértelmezés egyszerű esetekben.
 • A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.
 • Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása.
 • Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben.
 • Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása.
 • Elsőfokú egyenletek megoldása.
 • Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
 • Az ax+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.
 • Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata.
 • Adott pont eltolása adott vektorral.
 • Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.
 • Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).
 • Relatív gyakoriság. Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban.
 • Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben.

Természetismeret

5. osztály

 • legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak összegzésére és ismertetésére,
 • tudjon tanári irányítással egyénileg és csoportban dolgozni,
 • legyen képes az élő és élettelen világ ok-okozati összefüggéseinek felismerésére, példákkal történő illusztrálására,
 • használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet és az önálló ismeretszerzés megismert technikáit
 • ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot,
 • a térkép jelkulcsának használatával igazodjon el – elemi szinten – Magyarország domborzati-vízrajzi, közigazgatási és egyszerű tematikus térképein,
 • ismerje az időjárási elemek területi, időbeli változásai közötti összefüggéseket,
 • fogalmazza meg, milyen az aktuális időjárás,
 • tudjon különbséget tenni az időjárás és az éghajlat között,
 • ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit,
 • ismerje fel a legfontosabb felszínformákat a valóságban és a térképen,
 • ismerje fel leírásból, jellemző álló- vagy mozgóképről hazánk nagytájait. Értse a felszínük kialakulásában résztvevő folyamatok egymásutániságát, összhatását,
 • tudjon példákat mondani a haza nagytájak természeti-, társadalmi-, környezeti értékeire,
 • legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni az őszi és a tavaszi kertben megismert élőlényeket,
 • ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött szerepét, fogyasztásuk egészségügyi szabályait,
 • tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban élnek,
 • ismerje az ember természetformáló munkáját a kultúrnövények kialakulásának és az állatok háziasításának folyamatában,
 • ismerje fel és tudja jellemezni a megismert állatok küllemét, testfelépítését, életmódját és az emberhez való kapcsolatát,
 • ismerje a háziállatok tenyésztésének célját és az egészséges állattartás ismérveit,
 • rendelkezzen a növényi és állati termékek fogyasztásának elemi egészségügyi ismereteivel és gyakorlatával,
 • sajátítsa el és használja a mindennapi életében a helyes fogyasztói magatartás ismereteit,
 • törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok betartására,
 • ismerje fel a környezetében tapasztalható környezetkárosító tevékenységeket, folyamatokat

6. osztály

 • legyen képes mérések, vizsgálódások önálló végzésére, a megszerzett tapasztalatok elemzésére, összegzésére és a mért adatok értékelésére,
 • tudjon vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket – leírás alapján – fegyelmezetten az érintésvédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával végezni,
 • használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet,
 • legyen képes a konkrét tényektől, jelenségektől, összefüggésektől elvonatkoztatni, általánosítani,
 • ismerje fel, értse, és tudja példákkal bizonyítani az élő és élettelen világ oksági összefüggéseit,
 • tudjon tájékozódni a Földön: a kontinensek, óceánok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározásával, valamint a földrajzi fokhálózat segítségével,
 • helyezze el Magyarországot Európában és a mérsékelt éghajlati övezetben,
 • ismerje a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek kialakulása közötti oksági összefüggést,
 • tudja megmagyarázni a Föld tengelykörüli forgásával a nappalok és éjszakák váltakozását,
 • ismerje fel a Nap-Föld viszonyának modellezése segítségével a Föld Nap körüli keringése (tengelyferdesége) és az évszakok kialakulása közötti összefüggést,
 • tudjon példákat mondani a földfelszín kialakulásában, a talaj keletkezésében résztvevő folyamatokra, ismerje fel egymásutániságukat vagy egyidejűségüket,
 • ismerje a felszín, az éghajlat és a folyók jellemzői közötti összefüggéseket,
 • ismertesse a víz körforgásának, a külső vizek munkájának folyamatait,
 • válasszon ki jellemzői alapján néhány könnyen felismerhető kőzetet,
 • ismerje a hazai életközösségek területi elhelyezkedését, az élőhelyek környezeti tényezőit, életfeltételeit,
 • ismerje fel, nevezze meg, és a megismerési algoritmusok segítségével tudja jellemezni hazánk életközösségeinek élőlényeit,
 • ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, az életközösségben betöltött szerepét,
 • értse és tudja példákkal bizonyítani az élőlények igénye és előfordulása; környezete, szervezete és életmódja, a szervek felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggéseket,
 • legyen képes az életközösségek élőlényeit a megismert rendszertani kategóriákba besorolni,
 • tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani,
 • tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények veszélyeztetettsége,
 • ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét és legjellemzőbb természeti kincseit,
 • lássa a természet védelmének fontosságát,
 • rendelkezzen környezettudatos szemlélettel és magatartással,
 • ismerje és becsülje hazánk tudósainak életét, munkásságát.

Történelem

5. osztály

 • A tanuló tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között.
 • Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt korábban és később, illetve mennyivel.
 • Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók.
 • Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával.
 • Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken megmutatni.
 • Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez.
 • Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között.
 • Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.

6. osztály

 • A tanuló tudjon a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
 • Tudjon információt gyűjteni adott történelmi témában - tanári segítséggel.
 • Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával.
 • Tudja a tanult történet lényegét kiemelni.
 • Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel.
 • Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni történelmi térképen.

7. osztály

 • A tanuló tudjon önállóan vázlatot készíteni az adott témáról.
 • Tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi témáról, megadott ismeretterjesztő irodalom alapján.
 • Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány mondatban.
 • Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemzőit.
 • Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük az adott időszakban.
 • Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit.
 • Tudja egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni.
 • Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem megjelölt személyei közül kik voltak kortársak.
 • Életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző forrásokból ismeretek összegyűjtésére, osztályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból következtetések levonására.

 8. osztály

 • A tanuló tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani.
 • Tudja, mi történt Európa más régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye idején.
 • Tudjon összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között.
 • Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem fontos fordulópontjait, idejét.
 • Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait.
 • Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani.
 • Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit.
 • Helytörténeti ismeretek birtokában környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja helyezni a megismert történeti folyamatokban.

Vizuális kultúra

1. osztály

 • Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni.
 • Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb).
 • Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét.
 • Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni.
 • Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására.
 • Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni.
 • Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés).
 • Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör.

2. osztály

 • Tudja, mi az ismétlés, ritmus.
 • Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában.
 • Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni.
 • Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére.
 • Ismerje fel a műalkotások témáit.
 • Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után.
 • Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után.

3. osztály

 • Tudja, mi az azonosság, hasonlóság.
 • Ismerje a fő- és mellékszíneket.
 • Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.
 • Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni.
 • Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.
 • Ismerjen néhány népművészeti technikát.
 • Legyen képes alkalmazni néhány technikát. (pl. szövés, fonás)
 • Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni a közlekedés vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.
 • Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során.
 • Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát.

4. osztály

 • Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési szándéknak megfelelően használni a kompozíciós eljárásokat.
 • Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő megjelenítésére képen és plasztikában.
 • Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés alapján.
 • Legyenek képesek tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére.
 • Tudják a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét.
 • Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóját.
 • Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat.

5. osztály

 • A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
 • Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban.
 • Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése.
 • A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.
 • Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során.
 • Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések megfogalmazása.

6. évfolyam

 • Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során.
 • Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
 • A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
 • Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.
 • Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
 • A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
 • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

  7. évfolyam

 • Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
 • A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében.
 • Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.
 • Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
 • Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű értelmezése.
 • Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések megfogalmazása.
 • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

8. évfolyam

 • Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során.
 • A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
 • A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek felismerése.
 • Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint.
 • Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
 • A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése.
 • Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
 • A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
 • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

Technika

1. osztály

 • A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet.
 • Alapvető háztartási feladatok, eszközök gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete.
 • Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és célszerű öltözködés terén.

2.osztály

 • Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
 • Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
 • A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
 • A közlekedési veszélyforrások tudatosulása.

3.osztály

 • Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek –háztartási praktikák –elsajátítása és begyakorlása.
 • Használati utasítások értő olvasása, betartása.
 • A hétköznapokon használatos anyagok felismerése.

 4. osztály

 • Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
 • Munkaeszközök célszerű megválasztása,szakszerű balesetmentes használata.
 • A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.

5. osztály

 • Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről.
 • Elemi rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és kivitelezés során.
 • Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről.

6. osztály

 • A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá takarékossá célszerűvé válása.
 • A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szabályainak biztonságos alkalmazása.
 • A vasúti közlekedésben való biztonságos részvétel.