Intézményvezetői pályázat véleményezése

Intézményvezetői pályázat véleményezése - Napközis munkaközösség

Az intézményvezetői pályázat alapján

 • A pályázó pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos tudást tükröz. Széleskörű végzettséggel rendelkezik: tanító, tanár, közoktatási vezető, család-és gyermekvédő tanár, mesterpedagógus, szakértő.
 • Ismeri az intézmény múltját, jelenét, az intézményben folyó pedagógiai munkát. Ismeri a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokat és az intézménye pedagógiai programjának a saját szakterületére vonatkozó főbb tartalmait.
 • Kiemelt kompetenciái alkalmazkodnak a jelen helyzethez, az intézmény sajátosságaihoz: konfliktuskezelés, irányítás, nyílt kommunikáció, kapcsolatépítés, együttműködés, csapatjáték.
 • Pályázatában kitér az intézmény hagyományaira, azok megtartására, de mutat új lehetőségeket is: pl. szülői klub szervezése, csatlakozás az Európai Iskolák Közösségébe.

Céljai megvalósítható útmutatások:

 • A gyerekekre vonatkozóan: szeressen iskolába járni, legyen motiválva, érezze a figyelmet, családias légkör vegye körül, javuljon a tanulmányi eredménye, az oktatás legyen számítógéppel támogatott.
 • A tantestületre vonatkozóan: a kollégák legyenek bevonva a döntéshozatalba, tantestületen belüli tudásmegosztás, egyenlő teherviselés.
 • Operatív céljai lényegre törőek. Az intézmény jelenlegi helyzetét figyelembe véve az újraépítkezést elősegítő célok: stabil nevelőtestület, a tanulmányi eredmény javítása, gyermekvédelem, tehetséggondozás, a pedagógiai munka megismertetése külső szervekkel, a tanulói létszám növelése.

Összegzés: a pályázat jól értelmezhető, világos, előremutató és megvalósítható célokat megfogalmazó pályamunka. Nagyné Malicsek Ágnes lelkiismeretes, szakmailag hiteles munkájához sok sikert kívánunk.

- Bornemissza Zsuzsanna / munkaközösség vezető -


Intézményvezetői pályázat véleményezése - Iskolaszék

Az iskolaszék véleménye

 • a pályázó széleskörű tapasztalttal bír
 • sok területen kipróbálta már magát
 • épít a hagyományokra,
 • új lehetőségeket kíván biztosítani a minőségi oktatás megteremtése érdekében
 • eddigi tevékenységével elérte, hogy a gyerekek szeretnek iskolánkba járni
 • az SZMK értekezleteken pozitív változásokról szóló információk, javuló számadatok
 • megszűntek a szülői panaszok
 • üdvözlik a Szülői klub létrehozását
 • pozitív, hogy az iskola nyit a szülők felé
 • szimpatikus a közösségépítésre irányuló törekvés

Az intézményvezetői megbízást támogatja a jelenlévők 100 %-a


Intézményvezetői pályázat véleményezése - Humán munkaközösség

Hozzászólások, vélemények a pályázó személyével kapcsolatban (személyenként):

 • személyem több mint 1 éve dolgozik a pályázóval, egymás személyiségével, munkamoráljával, kompetenciáival kapcsolatos kölcsönös tapasztalatink megkönnyítik, hatékonyabbá teszik a közös munkát a jövőben. Munkavállalóként ez megnyugtat, tervezhetővé teszi a jövőt számomra.
 • Nagy segítség a napi munkában a pozitív hozzáállása, segítőkész kisugárzása.
 • Fontos a sok szakmai tapasztalat, a magasfokú szakmai kvalitások.
 • Olyan osztályfőnökként akinek az osztályösszetétele miatt fokozott jelentőségű  a gyermekvédelem, nagyon szimpatikus és kiemelten fontos számomra, hogy a pályázó szeléskörű tapasztalatokkal bír a témában.  Tapasztalatból tudom, hogy bármely kérdés kapcsán fordulok hozzá, azonnal minőségi segítséget tud nyújtani az adott szituációval kapcsolatban.   Tapasztalatainak megosztása és komplex rálátása a helyzetekre engem nagyban segít, hogy még felkészültebb legyek.

A pályázat anyagával kapcsolatban:

 •   Az operatív célok között bemutatott elképzelés a nevelőtestület működését illetően szimpatikus volt. A tantestület összetételére, egyenlő munka elosztására, támogatására irányuló elképzelések fontosak a hatékony működésünk érdekében.

A munkaközösség jelen lévő tagjai az intézményvezetői pályázatban leírt szakmai programot egyhangúlag támogatták, a pályázó intézményvezetői megbízását szintén egyhangúan támogatták.

- Lénárt László / munkaközösség vezető -


Intézményvezetői pályázat véleményezése - Alsós munkaközösség

 • az iskola bemutatása túlzóan pozitív képet fest
 • nem kerül említésre a korábbi évek negatív történése
 • felmerült, hogy mit jelent a tehetségpont számunkra
 • megfogalmazódott, hogy a tervek megvalósíthatóak-e a közeljövőben
 • pozitívum, a jó kapcsolatépítés az iskola külső kapcsolataival, kiemelten az óvodákkal való személyes kapcsolatépítés
 • jó célok kerültek megfogalmazásra – pl. tanulók eredménye javuljon
 • a jelenlegi problémáinkra jó megoldási javaslatok fogalmazódtak meg – Európai iskolák közössége,,resztoratív technika, Pok szaktanácsadóinak segítsége
 • jó a hagyományok megőrzése – Mérőnap, Olvasónap, Nyuszi kupa, Zenei világnap
 • jó az új hagyományok megteremtése - kerekasztal megbeszélés az óvodapedagógusokkal
 • jó a nyílt kommunikációra, csapatjátékra építő vezetés

Az intézményvezetői megbízást támogatja a jelenlévők 75%-a.
Az intézményvezetői programot támogatja a jelenlévők 75%-a.


Intézményvezetői pályázat véleményezése - DÖK (Diákönkormányzat)

A DÖK gyűlés április 10-én hívtam össze, hogy megvitassuk Nagyné Malicsek Ágnes igazgató asszony benyújtott pályázatát. Végigmentünk a programon, sok kérdés nem hangzott el; a DÖK képviselők elégedetten állapították meg, hogy szívesebben jártak az idei tanévben iskolánkba, mint az azt megelőzőben, mert mára sokkal kiegyensúlyozottabb az iskolai légkör. Megemlítették, hogy ugyan a tanárok szigorúbbak, de ennek ellenére jobb lett a tanulmányi átlag, és több odafigyelést kapnak a tanulók, mint korábban.

 A jelenlegi igazgató asszony pályázatáról nyílt szavazással döntöttek, és azt egyhangúan támogatták.

- Morvai Csaba / munkaközösség vezető -


Intézményvezetői pályázat véleményezése - Intézményi Tanács

Az Intézményi Tanács elnöke megállapította, hogy az öt szavazásra jogosult tag közül négy tag van jelen, így az Intézményi Tanács határozatképes, majd ismertette az ülés napirendi pontját. 

A pályázattal kapcsolatban a következő vélemények, hozzászólások hangzottak el. 

Az elmúlt években az iskola sok sikert halmozott fel, méltó volt ahhoz a korhoz. Később voltak problémák. Mióta Nagyné Malicsek Ágnest megbízták az iskola vezetésével, pozitív irányú fejlődésnek indult az iskola. Az elmúlt egy évben nem volt gond, a szülők pozitívan nyilatkoztak. Azóta az Intézményi Tanács is törvényszerűen működik. Újból elkezdődik egy élet, ami a törvények betartásával működik, ez is pozitív változás.

A pályázónak saját ismerete, tudása, vezetői tapasztalata van. 

A hozzászóló támogatja a pályázatot, kívánja, hogy legyen sikeres. Amit leírt, az egyértelmű, bőven taglalja az igazságot. 

 • Az együttműködés olyan legyen, hogy mindenki szívesen járjon ebbe az iskolába. 
 • A felszólalónak vegyes érzelmei voltak, de most a szülőkkel beszélgetve pozitív változást tapasztaltak. A jövőben reméli, hogy sikeres lesz az iskola, jó, ha nincs gond, ha nem hallanak rossz híreket. 
 • Ha az iskola félévi számszaki adatait nézzük, láttuk az eredményeket, a változásokat. Van változás, ha a pedagógusok támogatják az intézményvezetőt. Mind mellette vagyunk, most jobb a helyzet. 
 • A pályázat részletes. Jó, hogy feszültségmentes légkörben tudunk dolgozni. A pályázó sok diplomával rendelkezik, felkészült pedagógus. Nagyok a terhek, amit el lehetne osztani. 
 • A pályázat felépítése logikus, tartalma részletes, mindenre kiterjedő, jó, hogy konkrétumokat tartalmaz és innovatív. 
 • A pályázó magas szintű szakmai tapasztalattal rendelkezik, kilenc féle területen dolgozott. Mesterpedagógus, többféle végzettsége van, előadásokat tartott, publikált, díjakat nyert. 

Ezek mind alátámasztják, hogy a pedagógiai munkát szívügyének tartja. 
Szakmai programját az iskola történetével kezdi, melyben megemlékezik a régi pedagógusok munkájáról, majd ennek folytatásaként, a hármas évforduló kapcsán, a tanév elején a jelenlegi pedagógusok munkájával megvalósult az iskolatörténeti kiállítást. 
Kiemelendő, hogy fontosnak tartja az értékek megtartását, (Dózsa gála, SMART referencia iskola, Sakkpalota program, tehetséggondozás, az ének és a testnevelés tagozat megtartása, kézműves nap. 
Fontosnak tartja a matematika oktatást nívócsoportos formában és az angol oktatást bontott csoportban. 
Jó gondolat, hogy új dolgokat is szeretne bevezetni, melyekkel gazdagítaná az iskola életét, és ezzel is vonzóvá szeretné tenni, (Az Európai Iskolák Közösségéhez való csatlakozás, a 100-ötös verseny, a számítógépes napközi, Szülői Klub létrehozása, Tehetségkapu, 110 éves évkönyv, Dózsa szóda újraindítása). 
Fontosnak tartja a hivatali szervekkel való együttműködést. 
A gyermekvédelem is fő hangsúlyt kap a pályázatban. 
Fontosnak tartja, hogy a gyerekek szeressenek ide járni, ezt a jó légkörrel, a tanulást elősegítő élménypedagógiai módszerekkel, és különböző programokkal kívánja elérni. 
Jó gondolat, hogy a sikeres továbbtanulás érdekében a különböző foglalkozások körét is szélesítené. 
Fontos területként említi a munkafegyelmet, az iskolai fegyelmet, a mintaadást, a következetesség betartását, folyamatos és személyes kapcsolattartást a szülőkkel. 
A délutáni szabadidős programok további szélesítését, (klubok, sportjátékok). 
A tanulói létszám növelését. 
A leírtak alapján reméljük, hogy a pályázó segítségével vonzó lesz az iskola a gyermekek és a szülők számára. 

Az Intézményi Tanács tagjai egyöntetűen, 4 fő, elfogadták és támogatták a pályázó intézményvezetői magbízását. 

- Balázs Katalin / IT elnöke -


Intézményvezetői pályázat véleményezése - Természettudományi munkaközösség

A pályázat:

Konkrét, logikus, szépen felépített, tapasztalatokon alapul. Vázolja a múltat, elemzi a jelent. Kiemeli erősségeinket, alapoz a hagyományainkra. Jövőképe reális és megvalósítható. Fejlesztési terve figyelembe veszi iskolánk sajátságos mikrokörnyezetét, infrastruktúráját, a helyi adottságokat. Gondot fordít a barátságos iskola, mint érzelmi háttér kialakítására. A gyermekvédelem, a fejlesztés, a tehetséggondozás kiemelt feladatok. Az élménypedagógiai módszerek, a resztoratív technika, mind az integrált oktatás színvonalát emelhetik. Innovatív ötletek megvalósítása, a csapatmunka erősítése, az együttgondolkodás fontos elemei a pályázatnak. (Szülői közösség, iskolánkat segítő szervezetek bevonása). A sok program, nyilvánossági láthatóvá teszi iskolánkat a köztudatban . Tudatos, kiegyensúlyozott, biztonságos háttér mellet tanulhatnak, fejlődhetnek tanulóink, a ének-zene és sport oktatás kiemelt szerepe mellett. 

A pályázóról:

Hatalmas előny, hogy közülünk való a pályázó,. Ismerjük egymást, tudjuk hogyan működünk együtt. Szakmailag magasan kvalifikált, emberileg érzékeny, empatikus, határozott vezetőt ismertünk meg személyében. Munkabírása páratlan. 

Sokoldalúsága, lendülete, kedves személyisége, szakmai rátermettsége alkalmassá teszi a vezetői pozícióra.

Az intézményvezetői megbízást támogatja a jelenlévők 75%-a.
Az intézményvezetői programot támogatja a jelenlévők 75%-a.


Intézményvezetői pályázat véleményezése - Osztályfőnöki munkaközösség

Összegző vélemények a pályázóról:

 • 4 képesítés
 • 7 beosztás az iskolai munkaterületeken
 • a vezetői munkához szükséges minden kompetencia
 • kiemelkedő munkabírás
 • innovatív ötletek

A pályázatról:

 • formailag újszerű (pl. a szöveg képekkel való megszakítása)
 • nyelvezet érthető, rövid, frappáns megfogalmazások
 • pozitív hangulatú

Az eddigi munka tapasztalatairól:

 • a hagyományok tisztelete, megtartása
 • a gyermekvédelem fontossága
 • az eddiginél szorosabb, gyakoribb, újszerűbb munkakapcsolat a Gyermekjóléti Központtal
  (Sikeres programok: Motivációs nap az iskolában, Kábítószer Egyeztető Fórum rendezvényén való részvétel)
 • számítógéppel támogatott napközi kialakítása
 • az óvodák és az iskola kapcsolatának megújítása: az óvodás és iskolás gyerek, az óvodai és iskolai pedagógusok személyes kapcsolatának erősítésével
 • iskolatörténeti kiállítás megvalósítása
 • tartalmas együttműködés az iskola partnereivel

A fejlesztési tervről:

Pozitív és újszerű tervek.

 • a szakmai konferenciákra épülő közös véleménycsere
 • a pedagógusok munkájának segítése
 • fejlődő számítógéppark
 • a magatartási szabályok begyakoroltatása az iskolában (szociális háttér!)
 • a resztoratív technika és az intervíziós megbeszélések bevezetése
 • a POK szakembereinek bevonása az integrált oktatás megvalósításához
 • a közös munkán és közös felelősségvállaláson alapuló Szülői klub létrehozása
 • az iskola tehetségponttá akkreditáltatása

Konklúzió:

 • Nagyné Malicsek Ágnes személyében olyan ember pályázik az intézményvezetői posztra, aki minden tekintetben képzett, helyismerettel rendelkezik, ismeri az iskolát és vezette is.
 • Pozitív attitűddel viszonyul a gyerekekhez, a pedagógusokhoz és az iskola partnereihez egyaránt.
 • Ismeri és felsorolja azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetik alapvető céljai megvalósítását.
 • Vezetésével intézményünk egy felfelé ívelő pályára állhat.

Az intézményvezetői programot 12 fő elfogadta, 1 fő nem fogadta el.
Nagyné Malicsek Ágnes igazgatói megbízását 12 fő támogatta, egy fő nem támogatta.

- Bányász.Erzsébet / munkaközösségvezető -


Intézményvezetői pályázat véleményezése - Szülői munkaközösség

Egyes SZMK tagok egyesével jellemzik a pályáZatot:

 • a beadott pályázati anyag felépítése, szerkezete korrekt, felelősségteljes
 • a Dózsa Gála hangsúlyozása kiemelve, hogy a közeljövőben újra a RAM-ba kerül megrendezésre
 • pozitívum a tanulmányi eredmények javulása
 • a tehetséggondozás, mint optimista jövőkép
 • az alapvető célok között a légkör kialakítása bizakodó, hogy már most közvetlen kapcsolat van az iskola és a szülők között
 • a stabil, nyugodt nevelőtestület kialakításával maradéktalanul egyetértünk
 • az iskola hangulatának pozitív változása — a megbízott vezető által — a legfőbb és legkiemelkedőbb iránymutatás az élhető iskola felé.

Az SZMK tagok kézfeltartással jelezték a pályázat támogatását. 11 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodással a véleményezés elfogadottnak tekinthető.
A szülői munkaközösség támogatja Nagyné Malicsek Ágnes Intézményvezetői megbízását.


A véleményező értekezlet eredményei

Nagyné Malicsek Ágnes pályázó intézményvezetői megbízásának támogatásáról történt szavazás eredménye:

31 leadott szavazatból mind a 31 érvényes.

 • 25 támogató  (80,6 %)
 • 6 nem támogató  (19,4 %)

szavazat volt

Véleményező nevelőtestületi értekezlet

Nagyné Malicsek Ágnes pályázó szakmai programjáról történt szavazás eredménye:

 24 fő szavazott.

 • 1 érvénytelen  (4,2%)
 • 21 támogató  (87,5%)
 • 2 nem támogató  (8,3%)

szavazat volt.